Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Lix för att mäta läsbarhet

av | 23/1 2019 | Tips och råd

Boken Läsbarhet som bland annat beskriver läsbarhetsindexet lix.

I boken Läs­bar­het presen­terade Carl-Hugo Björns­son sitt läsbarhets­index lix.

Det mest kända läsbarhets­indexet i Sverige är lix, bland annat för att det finns en webb­plats där du lätt kan mäta din texts lix­värde. Men mäter indexet verk­ligen hur läs­bar din text är?

Det finns en mängd läsbarhets­index, formler för att mäta en texts läs­bar­het, och det mest an­vända i Sverige är lix. Lix togs fram av pedagogik­forskaren Carl-Hugo Björns­son 1968 och finns be­skrivet i hans bok Läs­bar­het.

Lix räknas ut genom att lägga ihop medel­talet ord per mening och an­delen ord med fler än 6 bok­stäver. Värdet i pro­­cent jäm­förs sedan med en skala som Björns­son tagit fram för olika typer av text.

Förr fick man sitta och räkna ut det här för hand, men i den digi­tali­serade tid vi lever i idag finns det en webb­sida där du enkelt klistrar in texten och klickar på en knapp så får du lix­värdet serverat.

Att du så här enkelt kan ta reda på hur svår eller lätt din text är att läsa låter väl nästan för bra för att vara sant? Det är det också. Det finns många som har kriti­serat lix efter­som in­dexet inte tar hän­syn till inne­håll och be­tydelse. Andra, som till exempel språk­forskaren Lars Melin, anser att det är ett oväntat säkert sätt att mäta en texts svårighets­grad, men att det är som en feber­termometer.

Med feber­termometern kan du få reda på om du har feber. Men febern är bara ett symp­tom och or­saken kan du aldrig få reda på genom att bara an­vända termo­metern. Liksom lix inte kan säga något om var­för din text är lätt eller svår.

Att bara klistra in sin text i lix­mätaren och få fram ett värde är där­för menings­löst om du inte gör någon mer ana­lys. För det går att skriva helt obe­grip­liga texter med lågt lix­värde, lik­som det går att skriva be­grip­ligt med högt lix. En texts läs­bar­het på­verkas näm­ligen av en mängd olika faktorer: för­utom menings- och ord­längd även sådant som mening­arnas struk­tur, abstraktions­graden, text­bind­ningen, den grafiska ut­form­ningen, genre­anpass­ningen och per­spek­tivet.

Om du där­emot an­vänder lix­värdet som en vari­abel bland flera när du gör en text­analys kan du ha an­vänd­ning av in­dexet. Inte minst för att lix­räknaren på webb­platsen inte bara ger själva lix­värdet utan även an­delen lång­ord, genom­snittlig menings­längd, en frekvens­ordlista och en upp­delning av mening­arna så man lätt kan hitta ut vilka som är långa res­pek­tive korta.

Som en vanlig skribent har du dock tro­ligen inte så mycket nytta av de vari­ablerna. Det är bättre att du lägger din energi på att tänka igenom textens syfte, per­spek­tiv och genre innan du börjar skriva och att du när du skriver tänker på dis­posi­tionen och text­bind­ningen. Då är chansen be­tyd­ligt större att din texts läs­bar­het ökar än om du använder dig av lix­mätaren.

Björns­son själv menade heller aldrig att lix skulle vara något annat än ett komp­lement till den all­männa innehålls­prövningen, vilket tyvärr inte på­pekas på webb­platsen för lix­mätaren. Han an­såg att siffer­värdet är ett ob­jektivt mått på läs­bar­het som kanske inte stämmer in på den sub­jek­tiva upp­levelse en viss läsare har, och att man inte bör koppla bort sitt sunda för­nuft.

Mer om läsbarhetsindex

Tidigare in­lägg om att skriva be­grip­ligt

Böcker och upp­satser om lix och läs­bar­het

Dessa texter kanske inte är helt lätta att få tag på, men du kan hitta dem på bib­lio­tek. Lars Melins ar­tikel ligger dock på hans sajt.

 • Läs­bar­het av Carl-Hugo Björns­son – det är i den här boken Björns­son pre­sen­terade Lix.
 • Texters be­grip­lighet – ett språk­pragmatiskt pro­blem – ar­tikel av Britt-Louise Gunnars­son i Språk­vård nr 2/1984.
 • Var­för en lätt text kan vara svår att för­stå – ar­tikel av Olle Joseph­­son i Kultur – text – språk: det finns mer i en text än ord där han demon­strerar några text­analys­metoder som är innehålls­mässigt orien­terade till skill­nad från lix som han menar är så gott som oanvänd­bart för att be­döma läs­bar­heten av en en­skild text.
 • Begrips – en ar­tikel av Lars Melin om vilka fak­torer som avgör en texts be­grip­lighet. Bland annat visar han hur man kan mani­pulera lix.

Mer om lix och läsbarhets­index

 • LIX räknare – webb­sida där man kan lägga in sin text för att få ut lix-värdet.
 • Sju av åtta läsbarhets­index missar målet – in­lägg på Språk­tidningens blogg om en amerikansk studie som visade att sju av åtta läsbarhets­index missade målet att matcha böcker med elevers läs­nivåer.

 

2 Kommentarer

 1. Hej,
  jag är student på SU och läser speciallärarprogrammet mot dövhet och hörsel. Just nu är jag i initialskedet för att börja med examensarbetet. Empirin utgörs av nationella prov i åk 9 och uppsatsdelen. Tanken är att jämföra eleverna med hörselnedsättning och de hörande eleverna i fråga om språklig komplexitet i skrivandet.
  Det är grundtanken.
  Ett första steg är att titta på meningslängd.
  Nu kommer mina frågor: Scannar man in handskriven text på fil? Finns det ngt sätt som programmet kan notera konjunktioner?

  Tacksam för svar!
  Med vänlig hälsning
  Pia Warrol

  Svara
 2. Vilket program menar du? Lixräknaren? Om du går till lix.se och lägger in en text ser du vilka variabler du får fram. Har du övriga frågor är det bättre att du ställer dem till den som ligger bakom räknaren.

  Svara

Trackbacks/Pingbacks

 1. Att mäta begriplighet - […] Lix för att mäta läsbarhet – inlägg från 23 januari 2019. […]
 2. Att mäta begriplighet med läsbarhetsindex – Eva Sahlström - […] Lix för att mäta läsbarhet – inlägg från 23 januari 2019. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

 • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
 • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: