Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Vikten av att skriva klarspråk

av | 17/4 2019 | Språknyheter

Skriva klarspråk på webben

Många svenska myndigheter slarvar med att skriva klarspråk på sina webbsidor.

Hälften av svenska myndig­heter följer inte ­rekommenda­tionerna om att skriva klarspråk på sina webb­sidor. Detta trots att den offent­liga svenskan enligt lag ska vara vårdad, enkel och be­grip­lig.

För tio år sedan kom språk­lagen som för­tydligar svenskans och andra språks ställ­ning i Sverige. Enligt språk­lagens para­graf 11, den så kallade klarspråks­paragrafen, ska den offent­liga svenskan vara vårdad, enkel och begrip­lig.

Enligt Språk­rådets ut­tolkning av språk­lagen inne­bär denna para­graf ”att man ska ref­lek­tera över språk­använd­ningen och att man ska be­driva syste­matiskt klarspråks­arbete”. Sedan 2015 är dess­utom bris­tande till­gäng­lighet en form av dis­kri­mi­nering i diskriminerings­lagen, och då in­går även infor­mation och kommuni­kation i det som räknas som till­gäng­lighet.

På många myndig­heter arbetar man aktivt med att skriva klars­pråk och an­stränger sig för att göra sina webb­platser till­gäng­liga. Men fort­farande är det bara hälf­ten av myndig­heterna som följer klarspråks­rekommenda­tionerna. Det visar den år­liga under­sökningen från organisa­tionen Funka, som jobbar med till­gäng­lighet för funktions­nedsatta.

Den här siffran har dess­utom legat still i flera år. Riktigt oro­väckande är det att nästan en fjärde­del av de till­frågade offent­liga orga­nisa­tionerna inte arbetar på något sär­skilt sätt för att säker­ställa att deras infor­mation når ut till alla.

Men varför är det vik­tigt att skriva klarspråk och tänka på att göra sina webb­sidor till­gängliga? Ja, för­utom att det är ett lag­krav för dig som arbetar i offent­lig verk­samhet är det en demokrati­fråga att alla ska kunna ta del av samhälls­information. Diskriminerings­lagen gäller dess­utom inte bara offent­lig verk­samhet utan även före­tag, utom dem med färre än tio an­ställda som inte verkar i hälso- och sjukvårds­branschen.

Du har också mycket att vinna på att tänka i klar­språk och till­gäng­lighet. Man räknar med att cirka 10–20 procent av svenskarna har någon form av funktions­nedsättning.

Hur många av dem som bor i Sverige som inte har svenska som moders­mål vet ingen eftersom det inte har gjorts studier på det. Men PIAAC-under­sökningen från 2012 visade att 40 procent av svenskarna i arbets­för ålder inte når upp till god läs­förmåga.

Genom att tänka i begriplig­het, till­gäng­lighet och in­kludering ökar du dina chanser att nå ut till fram­tida kunder, samarbets­partner eller kanske förenings­funktionärer. Och du bidrar till ett sam­hälle där alla ses som lika värda.

Andra inlägg om tillgängligt språk

Mer läsning om att skriva klarspråk

  • Språkrådets uttolkning av språklagen (2009:600) – Språk­rådet tolkar och för­klarar språk­lagen.
  • Fort­farande skriver bara hälften klar­språk – om Funkas under­sökning om till­gäng­ligheten för samhälls­information på webben. (avlänkat 240220, sidan finns inte kvar)
  • Klarspråk – Språk­rådets webb­sidor om klar­språk, med bland annat tips om hur du skriver vårdat, enkelt och be­grip­ligt.

 

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Klarspråk över hela världen – blogginlägg av Eva Sahlström - […] Vikten av att skriva klarspråk – inlägg från 17 april 2019. […]
  2. Mät effekterna av arbetet med klarspråk – Eva Sahlström - […] Vikten av att skriva klarspråk – inlägg från 17 april 2019. […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: