Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Skiljeteckensboken i ny upplaga

av | 15/5 2019 | Bokrecensioner

Skiljeteckensboken i ny upplaga

Den nya upplagan av Skiljeteckensboken pryder sin plats i bokhyllan.

Mer om skilje­tecknens historia, regler för emojier och ny praxis för semi­kolon – ja, det är några av nyhet­erna i den andra upp­lagan av Skiljeteckensboken av Siv Ström­quist.

Den första upp­lagan av Skiljeteckensboken kom 2013. Den är skriven av Siv Ström­quist, docent i nor­diska språk vid Upp­sala uni­ver­sitet och för­fattare till böcker och ar­tik­lar om skrivande och språk­riktighet. När jag recen­serade boken 2013 spådde jag att den skulle bli ett standard­verk i alla skri­benters bok­hyllor bredvid SAOL och Svenska skriv­regler. Och ja, nog har den fyllt sin plats i min bok­hylla och allt som oftast ligger den på skriv­bordet.

Nu har Skiljeteckensboken kommit i en ny upp­laga, enligt för­fattaren för att hon har fått så mycket frågor och kommen­tarer från intres­serade läsare som gärna vill ha tyd­liga reg­ler om inter­punktion. Det kanske inte är så kons­tigt att Siv Ström­quist från den utgångs­punkten har skrivit om kapit­let om semi­kolon, svenskans abso­lut mest fel­använda skilje­tecken.

Men här finns också en ny­het: tidigare har man rekommen­derat att semi­kolon ska stå mellan två full­ständiga satser, men Siv Ström­quist menar att efter­som menings­fragment (ofull­ständiga meningar) blir allt van­ligare i skrift­språket är det lämp­ligare att säga att mening­arna ska vara själv­ständiga – det som kommer efter semi­kolonet ska ha samma gramma­tiska ut­form­ning som det som kommer före.

I första upp­lagan var det roligt att känslo­tecknen, emojierna, över­huvud­taget fick komma med bland skilje­tecknen, men i den andra upp­lagan har det kapit­let ut­ökats till att även inne­hålla väl­komna reg­ler för när och hur de ska an­vändas.

Här finns också en helt ny snabb­guide om hur man ska välja skilje­tecken när det känns som att det skulle finnas flera lik­värdiga al­ter­nativ. En bra ser­vice till dem som an­vänder boken som ett upp­slags­verk.

Men den nya upp­lagan har också ut­ökats till gagn för dem som finner nöje i att läsa boken från pärm till pärm. Kapit­let om teck­nens in­satser i skön­litteraturens tjänst är ut­ökat med fler exem­pel, och ett helt nytt – mycket intres­sant – kapi­tel om teck­nen i histo­risk be­lys­ning har till­kommit.

Det här är en sådan bok man önskar att alla som skriver text yrkes­mässigt skulle läsa. För om du läser den här boken in­ser du inte bara vikten av korrekt inter­punktion för textens läs­bar­het, du slipper också allt tvivel om vad som är korrekt inter­punktion. Dess­utom skriver Siv Ström­quist en tyd­lig prosa som är ett rent nöje att läsa.

Fler inlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Mer läsning om skiljetecken

 

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: