Ordlista eller ordbok?

Tre böcker på en datorskärm samt en nedladdningspil.

På svenska.se kan du söka i tre ordböcker samtidigt.

När du be­­­höver slå upp ett ord, se till att du an­­vänder rätt uppslags­­verk. Är det stav­ningen eller böj­ningen du undrar över, ordets be­tyd­else eller när ordet började an­vändas i svenskan?

Svenskan har ett antal verk som an­­ger hur vi bör hantera språket, så kallade norm­­källor. Som språk­­brukare är du natur­­lig­t­vis fri att ut­­trycka dig som du vill i tal eller skrift, men vill du bli läst är det all­­tid en för­­del att följa stavnings­­normen och an­­vända ord i deras gängse be­­tyd­­else. Och det gäller förstås speciellt när du skriver i arbetet.

Tre av de viktig­aste verken för svenska skrift­språket finns numera på webben, på en gemen­sam portal som drivs av verkens ut­givare, Svenska Aka­demien. På den här por­talen, med den be­händiga webb­adressen svenska.se, söker du sam­tidigt i Svenska Aka­de­miens ord­lista (SAOL), Svensk ord­bok ut­given av Svenska Aka­de­mien (SO) och Svenska Aka­de­miens ord­bok (SAOB).

Detta är oer­hört prak­tiskt (och kan bli för­ledande intressant …), men det gäller att du har koll på vil­ken bok du tittar i.

SAOL är normen för stav­ning och böj­ning av svenska ord. Den är ett måste att ha för alla som skriver i arbetet – det enklaste är att söka på svenska.se eller i appen på mobilen eller plattan. SAOL finns även i pappers­variant, men tjocka pappers­böcker med hårda pärmar har en tendens att fastna i bok­hyllan och inte finnas till hands på det vis en digital bok gör.

Men de två andra verken man söker i på svenska.se, vad har man dem till? Ja, SO är en ord­bok till skillnad från SAOL som är en ord­lista. En ord­boks upp­gift är att ge ordens be­tyd­elser, vilket gör att ord­boken blir tjockare än ord­listan även om uppslags­orden är färre.

SAOB är en historisk ordbok. Allt­för ofta ser jag att folk hän­visar till SAOB när de pratar om ett ords moderna an­vänd­ning. Men SAOB är en ord­bok över svenskan från 1521 och framåt, och det du hittar här är när ordet första gången an­vändes i svenskan (i skrift) och vilka be­tyd­elser ordet har haft genom åren. Efter­som en sådan kart­läggning av språket är väl­digt tids­ödande täcker ord­boken än så länge bara uppslags­ord från a–vreta.

För­utom att det inte går att söka på alla ord än får man också räkna med att uppslags­ord från början av alfa­betet saknas eller har nya be­tyd­elser efter­som det första bandet gavs ut 1869. Men SAOB är ingen bok att an­vända för ditt skrivande i var­dagen, det är en ord­bok du an­vänder när du studerar histo­riska be­tyd­elser och ety­mo­logi.

Tidigare inlägg 

  • Stav­fel sänker för­troendet – inlägg från 9 september 2015 om vikten av att stava rätt.
  • Nya SAOL är här – inlägg från 15 april 2015 om senaste upp­lagan av SAOL.
  • SAOB digital­iseras – inlägg från 1 maj 2013 om digital­iseringen av SAOB.
  • Okej med s-plural – inlägg från 5 april 2017 om senaste upp­lagan av hand­boken Svenska skriv­regler som också hör till de skriv­hjälpmedel du absolut bör ha.
  • Språkliga hjälpmedel – inlägg från 28 november 2012 om fler språk­liga hjälp­medel än dem som nämns här.

Länkar för mer infor­mation

  • Svenska.se – portal där du kan söka i SAOL, SO och SAOB sam­tidigt.
  • Språkspalten: Skilj på böcker och listor – krönika av Lars-Gunnar Andersson, pro­fessor i svenska vid Göte­borgs uni­ver­sitet, om skill­naden mellan ord­listor och ord­böcker.
  • Dags att fira band 37 – artikel på sajten pluggasvenska.nu om arbetet med SAOB.
  • Svenska skriv­regler – hand­bok i hur du skriver och ut­formar text på svenska som ges ut av Språk­rådet. Lika viktig att ha som SAOL, och den finns både som e-bok och pappers­bok. Se till att du an­vänder dig av senaste upp­lagan från 2017.
  • Språk­rådet har en råd­givnings­tjänst som du kan nå via mejl, Twitter eller telefon. Men kolla alltid i Frågelådan först, för sanno­lik­heten är stor att du hittar svaret där.

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/ordlista-eller-ordbok/

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.