Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Varför och var blir din text läst?

av | 19/2 2020 | Tips och råd

textens syfte

Vilket mål siktar läsaren mot när hen läser din text – vad är din texts syfte?

Innan du skriver en text behöver du tänka på vilket syfte läsaren har för att läsa texten och i vilken situa­tion hen kommer att läsa den. Det på­verkar textens per­spek­tiv och genre.

Det kan finnas många olika an­led­ningar till var­för vi läser en text. Vi kan läsa något för att vi till roa oss, för att vi behöver infor­ma­tionen, för att vi vill lära oss något nytt eller för att någon annan sagt till oss att vi måste.

Beroende av vårt syfte enga­gerar vi oss olika mycket i inne­hållet: en text vi bara ska lära oss utan­till be­höver vi i prin­cip inte ens för­stå medan en manual ska ge oss instruk­tioner för hur vi ska agera. Läser vi en roman för att fly verklig­heten en stund plöjer vi igenom texten med rätt hög hastig­het för att vi är ny­fikna på vad som händer karak­tärerna. Om vi ska sätta oss in i ett nytt om­råde eller för­stå en argu­men­tation läser vi kanske nog­grant och flera gånger.

De här olika målen för läs­ningen be­höver du fun­dera igenom innan du börjar skriva. Kommer läsaren att läsa din text noga eller bara skumma igenom den? Kommer hen ha behov av att gå till­baka i texten eller vill hen läsa på i en lång löpande text med bra flyt?

Svaren på det här frågorna av­gör vilken genre du ska välja för din text. Genren ger läsaren vik­tiga sig­naler om vad hen kan för­vänta sig och hur texten ska läsas. Genom att tänka igenom läsarens mål får du också en känsla för vilka för­kunskaper om det du skriver om som du kan för­vänta dig att hen har.

Det här hand­lar om att sätta sig in i läsarens per­spek­tiv, något jag skrivit om i flera tidigare in­lägg efter­som forsk­ning visar att per­spek­tivet är det mest av­görande för om texten ska bli be­grip­lig.

Ytterligare något du behöver fundera över innan du börjar skriva är i vilken situa­tion texten kommer att läsas. Läs­ning sker idag i alla möj­liga situa­tioner: i bibli­otek, i tunnel­banan, i vänt­rum, under mål­tider, parallellt med tv-tittande … Och texten är inte längre bara tryckt på papper, utan idag läser vi många texter på skärmar, som kan variera i stor­lek.

Om du tror att läsaren kommer att ha kort tid på sig att läsa och kanske bara skummar igenom texten är det extra vik­tigt att du an­vänder dig av korta stycken, rub­riker, mellan­rubriker, samman­fattningar, fakta­rutor, bild­texter och lik­nande. Men när du tror att läs­situationen kommer att präglas av lugn och gott om tid kan du skriva längre texter utan så mycket grafiska element.

Så innan du börjar skriva, tänk igenom vem som ska läsa texten, vilket mål hen har med läs­ningen och i vilken situa­tionen texten blir läst. Välj en genre som passar för läs­målet och situa­tionen, och fundera igenom vilken dis­position du ska an­vända.

Sen kan du börja skriva!

Träna dig i läsmål

  • Skriv texter som når fram – min webbkurs för dig som vill lära dig att skriva mottagaranpassat. Det är en steg-för-steg-utbildning där du lär dig hur du lägger upp ditt skrivande enligt en arbets­ordning som du kan använda för dina kommande texter.

Annat jag skrivit om perspektiv och syfte

Andra blogginlägg

Snabba skrivtips från Evas skrivskola

Skrivbrevet från Evas skrivskola

Två artiklar om läsmål och perspektiv

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vad vill läsaren få ut av din text? – läsarens perspektiv – Evas skrivskola - […] Varför och var blir din text läst? […]
  2. Var blir din text läst? I vilken situation? – Evas skrivskola - […] Varför och var blir din text läst? […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: