Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Engelskspråkig undervisning försämrar svenskan

av | 30/5 2018 | Språknyheter

Engelskspråkig undervisning

Engelskspråkig undervisning riskerar att bli en större förlust än vinst.

Under­visning på engelska i svenska skolor ger bara mar­ginellt bättre engelsk­kunskaper, medan svenskan försämras. Det är ett av flera tecken på att elever behöver få ut­veckla sitt starkaste språk i skolan.

Engelska som verksamhets­språk hörde till en av de språk­politiska frågor som språk­professor Olle Joseph­son tog upp i sitt före­drag på årets Språk­forum (vilket jag skrev om i mitt förra blogg­inlägg). I Sverige går några procent av eleverna i grund­skolan och gym­nasiet på skolor som under­visar på engel­ska.

An­talet ökar inte längre utan minskar snarare något, och Olle Joseph­son menar att högstatus­glansen runt de här ut­bild­ningarna i viss mån har för­svunnit.

Och det kanske är sunt, med tanke på de pro­blem som under­visningen för med sig. I vintras pub­licerade Skol­verket en rapport som visade att eleverna på engelsk­språkiga gym­nasier inte blir mer än mar­ginellt bättre på engel­ska, men sämre på svenska och kanske även i andra ämnen. Efter­som de flesta av dem redan hade höga betyg när de började gym­nasiet och i övrigt gynn­samma för­utsätt­ningar går de ändå ut med höga betyg.

På årets Språk­forum talade även psyko­logen Annika Anders­son som forskar i andra­språks­inlärning. Hon betonade vikten av att barn får lära sig sitt moders­mål ordent­ligt, efter­som det går fortare att lära sig ett nytt språk när man redan kan be­greppen på sitt moders­mål.

Annika Anders­son tog som exem­pel att det tar henne 104 gånger att lära svenska barn tio nya be­grepp på svenska och sedan ytter­ligare 244 gånger på ett annat språk, till exempel tyska. Men ska hon lära svensk­talande barn samma tio nya be­grepp bara på tyska tar det över 500 gånger.

Tyvärr lyssnar inte de som be­stämmer på språk­forskare, så trots att man vet att det går fortare att lära sig svenska om man är bra på sitt moders­mål är modersmåls­undervisningen i skolorna låg­prioriterad och ny­anlända barn slussas ut i van­liga klasser innan de har lärt sig någon svenska alls.

Även när barnen blivit bra på det nya språket intro­duceras de hela tiden för nya be­grepp i skolan, så under­visning på ett annat språk än barnens moders­mål ställer höga krav på lärarna och deras kun­skaper om språk­inlärning, oavsett vilket ämne de under­visar i.

Detta gäller natur­ligt­vis även engelsk­språkig under­visning, som i Sverige är märk­ligt oreg­lerad. Skol­verket har i alla fall insett att det behövs tyd­ligare regler och att det kanske inte är så lämp­ligt att lärare som undervisar på engel­ska i andra ämnen än språk är undan­tagna från kraven på svensk lärar­behörighet.

Och för för­äldrar som fun­derar på att välja en engelsk­språkig skola till sina barn kan det i väntan på tyd­ligare reg­ler vara värt att kolla upp att skolans lärare har koll på kopp­lingen mellan språk och kunskap.

Läs fler rapporter från språkkonferenser

Mer om engelsk­språkig under­visning

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: