Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Internet och funktionsnedsättningar

av | 11/4 2018 | Språknyheter

Tangentbord med rullstolssymbol på en knapp.

Funktions­nedsättningar kan göra det svårt att använda inter­net.

Inter­net skapar både problem och möjlig­heter för personer med funktions­nedsättningar. Det visar en rapport från projektet Begrip­sam, som också under­stryker vikten av till­gänglig design och tek­niska standarder.

Hur svenskar använder inter­net vet vi täm­ligen väl efter­som Internet­stiftelsen i stort sett sedan inter­nets barn­dom har pub­licerat den år­liga rapporten Svenskarna och inte­rnet. Nu har denna rapport komp­letterats med en sär­skild rapport om hur inte­rnet fungerar för dem med funktions­nedsättningar, Svenskarna med funktions­nedsättning och inter­net.

Det är projektet Begrip­sam som har kart­lagt funktions­nedsattas använd­ning av inter­net, grupper som inte täcks in av de andra under­sökningar som görs av svenskars internet­vanor. Under­sökningen visar hur vik­tigt det är att man inte ser funktions­nedsatta som en homogen grupp – skillnad­erna är ibland stora mellan olika diag­noser eller funktions­nedsättningar (en person med en diagnos, till exempel adhd eller stroke, kan ha flera funktions­nedsättningar).

Rapporten visar också att det också finns stora indi­viduella skill­nader inom grupperna av diag­noser och funktions­nedsättningar. Det finns till exempel individer inom alla grupper som inte tycker att inter­net är svårt. Den grupp som i högst grad tycker att inter­net är svårt är blinda, men ändå tycker 30 procent av de blinda i under­sökningen att inter­net inte är svårt.

Om du skapar webb­sidor kan det vara väl värt att notera att design och ut­formning ofta ställer till med problem. Här behövs det mer kun­skaper om vad som gör en webb­sida lätt att läsa och navigera på. När det inte fungerar att använda hjälp­medel ligger bristen oftast i den tek­niska kon­struktionen av sajten, så se till att du följer de tek­niska standarder som finns.

Rapporten visar också att det är vik­tigt att personal på boenden och dag­verksam­heter har digital kompetens så att de kan hjälpa till att exempel­vis boka bil­jetter eller vård­tider som är exempel på sådant väl­digt många med funktions­nedsättningar und­viker att göra.

Men rapporten visar också att inter­net verkar ge många med funktions­nedsättningar ökade möjlig­heter. De flesta känner sig helt eller delvis del­aktiga i det digitala sam­hället även om det varierar mellan grupperna. Flera grupper an­vänder Face­book i högre ut­sträck­ning än be­folkningen i hel­het.

Och de flesta grupperna med olika funktions­nedsättningar bloggar i betydligt högre grad än svensken i gemen. Det visar både på ett uttrycks­behov och på att tekniken är till­gänglig och använd­bar.

Läs om rapporten 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: