Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Störande bakgrundsljud

av | 7/8 2019 | Tips och råd

person som arbetar på café

Att sitta på café och jobba kan vara mysigt, men det för­sämrar din för­måga att fokusera.

Hör du till dem som tycker att du skriver bättre om lyss­nar på bra musik eller om du sitter på café och jobbar? Även om det är trev­ligt visar forsk­ning att alla bakgrundsljud är störande och för­sämrar ditt fokus.

Många hävdar att de ar­betar bättre när de sitter i en café­miljö eller när de lyss­nar på musik. Men forsk­ningen visar att vi skriver och läser bäst i en tyst, ostörd miljö.

Det har till exem­pel Marijke Kreus van de Poll visat i en av­hand­ling. Dock kom hon fram till att bakgrundsljud kan vara olika mycket störande – det är svårare att be­hålla fokus när man upp­fattar vissa ord och meningar. När bak­grunds­pratet är mer som en ljud­matta störs man mindre.

Helena Jahncke visade i en annan av­hand­ling att presta­tionen sänks och trött­heten ökar i kontors­landskap. Även den studien visade att presta­tionen för­säm­rades mer om det går att upp­fatta vad folk säger i bak­grunden än om man inte kan ur­skilja de en­staka orden.

En brittisk studie ut­manade före­ställningen att kreati­vi­teten ökar när man lyss­nar på musik och kom fram till att det snarare är hämmande, vare sig det är instru­mental musik, musik med okända texter eller musik med väl­kända texter.

Jana Holsanova skriver i Myter och sanningar om läsning om studier av hur musik och ljud på­verkar läs­ning. Även hon poäng­terar att alla ljud stör läs­processen, och dess­utom är läsarna gene­rellt inte med­vetna om att de störs. Hur mycket fokuserings­förmågan för­sämras är dock individuellt och intro­verta per­soner verkar störas mer än extro­verta.

Som arbets­givare bör man där­för inte bara räkna på den kort­siktiga vinsten av att byta från en­skilda rum till kontors­landskap utan även den lång­siktiga effekten av mindre kon­cen­trerade med­arbetare. Tro­ligen är aktivitets­baserade kontor med arbets­platser an­passade efter den akti­vitet man ut­för en bättre lös­ning – om man ser till att det finns ostörda ut­rymmen för upp­gifter som kräver koncen­tra­tion.

Har du inte möjlig­het att få en tyst arbets­miljö på din arbets­plats kan hörsel­kåpor eller musik i hör­lurar vara ett sätt att mas­kera störande bakgrundsljud. Men efter­som även det maske­rande ljudet stör dig kan du be­höva tänka på att till exem­pel läsa lång­sammare eller göra flera om­läsningar.

Behöver du ar­beta när du är på språng kanske ett café inte är ett så dåligt val om du kan få en täm­ligen jämn ljud­matta där (eller så stoppar du in lurar med musik för att redu­cera möjlig­heten att upp­fatta pratet omkring dig).

Men vill du maxa din pres­ta­tion när du skriver är det allra bäst att jobba i tyst­nad.

Läs mer om störande bakgrundsljud

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Var blir din text läst? I vilken situation? – Evas skrivskola - […] Störande bakgrundsljud […]

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: