Listor på skräpord

Skräpord

Kan ord vara skräp eller är det han­teringen av dem som brister?

Letar du skriv­råd på nätet kommer du an­tag­ligen att stöta på någon lista över ord du bör und­vika, så kallade skräp­ord. Men var vak­sam – det är först när du ser ordet i sitt samman­hang som du kan av­göra om det är onödigt.

Jag har i några år varit med i en grupp på Face­book som rik­tar sig till alla typer av för­fattare och andra som jobbar med böcker, och i den här gruppen ser jag gång på gång exem­pel på hur far­ligt det kan vara att ge speci­fika skriv­råd utan en djupare dis­kussion efter­som de lätt tas som lagar istället för rekommen­da­tioner.

Som de för­bjudna orden. Plöt­sligt har jag som för­sörjt mig som skribent sedan 1994 lärt mig i den här gruppen att man inte får skriva plöt­sligt. För det ordet brukar finnas med på listor som görs över sådant som be­nämns som skräp­ord, slagg­ord eller slask­ord.

Till viss del hand­lar det om utfyllnads­ord som är typiska för tal­språket men lätt blir på­frestande i skrift, som lik­som, typ, ju. Men även ord som väl fyller sin plats i skrift­språket ham­nar på de här lis­torna, som fan­tas­tiskt, all­tid, ska, kommer att, vik­tigt …

En sådan här lista kan fylla en viss funk­tion om den är slut­resultatet av en dis­kussion på till exem­pel en arbets­plats och an­vänds med ur­skill­ning. Men i den här Facebook­gruppen ser jag stän­digt på­ståenden om att vissa ord inte får an­vändas. Det värsta exem­plet var skri­benten som i sin iver att und­vika ju plockade bort det även ur den fasta kon­struk­tionen ju … desto och inte för­stod varför korrektur­läsaren hade åsikter om det.

Det grund­läggande pro­blemet med de här lis­torna är det­samma som med lis­torna över in­klu­derande ord jag skrev om i höstas – de är kontext­lösa trots att språk all­tid an­vänds i en kontext, ett samman­hang.

Ordet står till exem­pel an­tag­ligen med på lis­torna efter­som texten kan få en pratig ton om man använder det som dubbelt sats­led (se länk nedan). Men kan vara sex olika ord­klasser och som ad­verb har ordet fyra olika be­tydel­ser. Är ett skräp­ord även när det an­vänds som verb (sätta frön)? Får man skriva så pass?

Och vad ligger till grund för ur­valet av ord? Märk­ligt nog inne­håller de här lis­torna till exem­pel ofta konnek­tiver (sambands­ord eller binde­ord) som fak­tiskt, när, ytter­ligare, näm­ligen, sedan trots att konnek­tiver är en vik­tig del av text­bind­ningen. De ger bättre flyt och ökar för­ståelsen genom att visa på textens sam­band. Att ta bort dem går stick i stäv med forsknings­baserade skriv­råd.

Be­näm­ningen skräp­ord är olyck­lig efter­som det sällan är orden i sig som är skräp, utan hur och var de används. Det går bra att skriva viktigt en gång, men blir tjatigt om du skriver det i var och var­annan mening. Skriver du liksom i ett pladd­rigt, privat in­lägg på Face­book tycker dina vänner an­tag­ligen att det är okej, medan det kan bli stil­brott i en for­mellare text.

Om du fokus­erar på att und­vika upp­rep­ningar och vara vak­sam på din texts stil och ton ger sig oftast ord­valen av sig självt. Då lär du dig dess­utom vilka ord du ten­derar att över­använda, för det brukar variera från person till person, och kan skriva en egen lista på sådant just du kan behöva vara vak­sam på.

Läs mer om skriv­råd och listor över skräp­ord

Tidigare in­lägg samt nyhets­brev och snabba skriv­tips från Evas skriv­skola

Exempel på när det krävs en kon­text för att av­göra ordets be­tyd­else

  • – de olika ord­klasserna och be­tyd­el­serna som kan ha, från Svenska Akademiens ordlista, SAOL.

Några exem­pel på listor över skräp­ord

Dessa tre exempel är alla från sajter som ger råd till skön­litterära för­fattare och alla poäng­terar att orden inte auto­matiskt ska plockas bort, men endast den första ger kommen­tarer om i vilka kon­texter ordet kan bli olämp­ligt.

Och här är ett exem­pel en klassisk lista som har använts i svenska myndig­heter med åter­kommande upp­dateringar sedan 1988 för att modernisera språket.

  • Svarta listan – ord och fraser som kan ersättas i författnings­språk – här be­nämns inte ord varken som skräp eller för­bjudna, utan listans syfte är att moder­nisera författnings­språket och att göra det mer be­grip­ligt. Det handlar allt­så inte om att ta bort ord utan man får för­slag på er­sätt­ningar. Här ges också exem­pel på kon­texter som orden och fraserna kan före­komma i, och i vissa fall visar man på att det inte är ordet i sig som är pro­blemet utan for­mu­leringen av en fras (titta till exem­pel på uppslags­ordet fråga).

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/listor-pa-skrapord/

2 kommentarer

1 ping

  1. Intressant blogg!

    • Lena M Johansson on 2019-05-08 at 13:41
    • Svara

    Tack för att du nämner min “småordslista”! Mycket bra inlägg av dig – alla ord behövs, det är när de används till överdrift, i fel sammanhang eller med tvetydig betydelse och utan urskillning som de blir “skräpord”.

  1. […] Listor på skräp­ord […]

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.