Levande latinska uttryck

latinska uttryck

Latin har på­verkat och på­verkar fort­farande de moderna euro­peiska språken.

Få språk har på­verkat så många andra språk som latin, romarnas språk under antiken. Och latinska uttryck och lån­ord lever kvar, sam­tidigt som vi bildar nya ord på latinska stammar.

Latin var det språk som talades i Rom under antiken och också an­vändes i hela det romerska väldet. Det klassiska latinet (cirka 100 f.Kr. till cirka 200 d.Kr.) har setts som latinets guld­ålder med stora för­fattare som Cicero, Vergi­lius och Hora­tius vars språk blev en norm för det skrivna latinet.

Fort­farande citerar vi dessa för­fattare, lik­som några av dem som verkade under den följande silver­åldern, som filo­sofen Seneca och histo­rikern Tacitus.

När det romerska riket föll sönder togs under­visningen över av kyrkan som fort­satte att an­vända latin som skrift­språk. Först på 1300-talet började man skriva på de euro­peiska national­språken i större om­fatt­ning, men efter hand började national­språken ta över. I lärda miljöer användes dock latin som ett lingua franca över hela Europa fram till 1700-talet.

Det var först på 1800-talet som latinet slutade att användas som skrift­språk, men i katolska kyrkan an­vändes det både i guds­tjänster och som internt språk till och med 1960-talet. I Vatikan­staten är det fort­farande offi­ciellt språk.

Latinsk termi­nologi används ännu inom veten­skaper som biologi och medicin, och det händer att nya namn för arter och ämnen bildas på latin. Latinska uttryck används även inom juri­diken, för uni­versella rätts­grund­satser som culpa (latin: skuld, används för oakt­samhet) eller dolus (uppsåt).

Eftersom latin så länge har haft en så stark ställ­ning har det på­verkat alla de moderna euro­peiska språken, fram­för allt inom ord­förrådet där stora delar kommer från latin, men i många språk även syn­tax och stil. Och fort­farande ny­bildas ord på latinska stammar.

I svenskan har vi lånat in latinska ord under alla perioder, till exempel de mycket gamla lån­orden tegel och mynt och de betyd­ligt nyare video (från videre som betyder se) och dator (givare).

Latin används ofta i slogans och varu­märken, som USA:s motto E pluribus unum (en för alla) eller Volvo (jag rullar). Och många latinska uttryck lever kvar i språket, som fasta fraser: per capita (per person), in absurdum (intill det orim­liga) eller status quo (oför­ändrat tillstånd).

Och så kanske vi slänger oss med några klassiska citat eller ord­språk, som carpe diem (fånga dagen), nemo saltat sobrius (ingen dansar nykter) eller errare humanum est (det är mänsk­ligt att fela).

Veckans latinska uttryck

Traditions­enligt kör jag ett veckovis uttryck i sociala medier under 2022, och i år är temat just latinska uttryck. Missa inget uttryck utan följ mig på

Mer om fasta uttryck

Böcker med fasta uttryck

Mer om latinska uttryck och annan fakta

  • Nationalencyklopedin respektive Wikipedia berättar om latin.
  • Latinet lever post mortem – artikel i Språktidningen om hur dött eller levande latinet är.
  • Lingua franca – en språk­vetenskaplig term för hjälp­språk som används mellan talare av olika språk, till exempel används engelska som lingua franca om en svensk och en spanjor talar med var­andra på engelska.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.sahlstrom.info/sprakliga-funderingar/levande-latinska-uttryck/

2 pingar

  1. […] Levande latinska uttryck – inlägg från 1 december 2021. […]

  2. […] Levande latinska uttryck – inlägg från 1 december 2021. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress blir inte offentlig.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.