Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Jämställt språk på kvinnodagen

av | 8/3 2017 | Årets ord, Språknormer

Den romer­ska gud­innan Venus sym­bol har blivit en sym­bol för kvinnor och femi­nism, men sym­boli­serar även metallen koppar och pla­neten Venus. (Foto: Adobe Stock)

Idag firas den inter­nationella kvinnodagen över hela värl­den. Ära gärna dagen och värl­dens kvinnor med att fun­dera över om ditt språk är jäm­ställt.

Kvinnodagen firades första gången 1910 då den socialis­tiska kvinno­konferensen i Köpen­hamn in­stiftade en dag för stöd till kvinn­lig röst­rätt. Firan­det spred sig till många län­der och i Sverige bör­jade man fira kvinno­dagen två år senare.

Sedan den ryska revo­lu­tionen splitt­rat arbetar­rörelsen 1917 fort­satte den kommun­is­tiska grenen att fira kvinnodagen, och fast­slog datumet till 8 mars. Kvinno­dagen firades sedan framför allt i Öst­europa och Sovjet­unionen, men från slutet av 1960-talet tog firandet fart genom den fram­växande femi­nismen i USA och Väst­europa.

1972 arrange­rade Svenska kvinnors vänster­förbund och kvinno­organisationen Grupp 8 det första öppna mötet i Sverige. 1977 rekommen­derade FN ett all­mänt firande av den inter­nationella kvinnodagen, och den finns numera med i FN:s lista över inter­nationella hög­tids­dagar. Och dagen har tappat sin social­is­tiska prägel.

I en del länder har inter­nationella kvinnodagen ut­vecklats till en dag unge­fär som mors dag eller alla hjär­tans dag, då män upp­märk­sammar kvinnor. I andra länder har dagen kvar sin poli­tiska prägel, dock mer femi­nis­tisk än socialis­tisk med fokus på jäm­ställd­het och lika rättig­heter.

Hur kan då den språk­ligt intres­serade bäst fira den inter­nationella kvinnodagen? Ja, lämp­ligen genom att ref­lek­tera över sitt språk. Fort­farande speg­lar svenskan i stor ut­sträck­ning hur vi har levt tidigare, men språket följer också alltid med i samhälls­utvecklingen. Det är där­för det är helt natur­ligt att vi idag hittar möjlig­heter till att an­vända köns­neutrala yrkes­beteckningar och köns­neutrala pronomen och att vi reagerar mot språk­bruk som upp­fattas som sexis­tiskt.

Vill du skriva jäm­ställt ger Språk­rådet några bra tips apropå den inter­nationella kvinnodagen. Jag har även skrivit om jäm­ställt språk både på bloggen, i mitt nyhetsbrev samt som snabba skrivtips på min kursportal Evas skrivskola, se länkar nedan.

Mer om kvinnodagen, jämställt språk och andra högtidsdagar

Skrivbrevet från Evas skrivskola om jämställt språk

Snabba skrivtips om hur du uttrycker dig könsneutralt

Läs mer om kvinnodagen

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: