Evas språkblogg

I min blogg ger jag dig skrivtips, ger råd om språknormer, funderar över språk och ord – i första hand svenska språket.

Jämställt språk på kvinnodagen

av | 8/3 2017 | Årets ord, Språknormer

Kvinnosymbol som passar till kvinnodagen.

Den romer­ska gud­innan Venus sym­bol har blivit en sym­bol för kvinnor och femi­nism, men sym­boli­serar även metallen koppar och pla­neten Venus.

Idag firas den inter­nationella kvinnodagen över hela värl­den. Ära gärna dagen och värl­dens kvinnor med att fun­dera över om ditt språk är jäm­ställt.

Kvinnodagen firades första gången 1910 då den socialis­tiska kvinno­konferensen i Köpen­hamn in­stiftade en dag för stöd till kvinn­lig röst­rätt. Firan­det spred sig till många län­der och i Sverige bör­jade man fira kvinno­dagen två år senare.

Sedan den ryska revo­lu­tionen splitt­rat arbetar­rörelsen 1917 fort­satte den kommun­is­tiska grenen att fira kvinnodagen, och fast­slog datumet till 8 mars. Kvinno­dagen firades sedan framför allt i Öst­europa och Sovjet­unionen, men från slutet av 1960-talet tog firandet fart genom den fram­växande femi­nismen i USA och Väst­europa.

1972 arrange­rade Svenska kvinnors vänster­förbund och kvinno­organisationen Grupp 8 det första öppna mötet i Sverige. 1977 rekommen­derade FN ett all­mänt firande av den inter­nationella kvinnodagen, och den finns numera med i FN:s lista över inter­nationella hög­tids­dagar. Och dagen har tappat sin social­is­tiska prägel.

I en del länder har inter­nationella kvinnodagen ut­vecklats till en dag unge­fär som mors dag eller alla hjär­tans dag, då män upp­märk­sammar kvinnor. I andra länder har dagen kvar sin poli­tiska prägel, dock mer femi­nis­tisk än socialis­tisk med fokus på jäm­ställd­het och lika rättig­heter.

Hur kan då den språk­ligt intres­serade bäst fira den inter­nationella kvinnodagen? Ja, lämp­ligen genom att ref­lek­tera över sitt språk. Fort­farande speg­lar svenskan i stor ut­sträck­ning hur vi har levt tidigare, men språket följer också alltid med i samhälls­utvecklingen. Det är där­för det är helt natur­ligt att vi idag hittar möjlig­heter till att an­vända köns­neutrala yrkes­beteckningar och köns­neutrala pronomen och att vi reagerar mot språk­bruk som upp­fattas som sexis­tiskt.

Vill du skriva jäm­ställt ger Språk­rådet några bra tips apropå den inter­nationella kvinnodagen. Jag har även skrivit om jäm­ställt språk både på bloggen och i mitt nyhetsbrev, se länkar nedan.

Läs mer om högtids­dagar

Tidigare inlägg

Skrivbrevet från Evas skrivskola och snabba skrivtips om jämställt språk

Läs mer om kvinnodagen

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Annons:

Bloggkategorier

Bloggarkiv

Kommentarer

  • Du får gärna kommen­tera det jag skriver.
  • Jag granskar kommen­tar­erna innan de pub­li­ceras och tar bort kommen­tarer med inne­håll som inte håller sig till ämnet, mark­nads­för andras verk­sam­heter eller är kränk­ande, stöt­ande eller brottsliga.

Annons: